Trước khi đăng ký tạo Form Báo cáo Tuần cho đơn vị mình, anh/chị vui lòng xem danh sách các form báo cáo đã được tạo sẵn trong Menu “FORM BÁO CÁO”. Nếu chưa thấy Form báo cáo của đơn vị mình, anh/chị tiến hành gửi yêu cầu qua Form đăng ký này. Đối với nhu cầu điều chỉnh Form Báo cáo Tuần, xin vui lòng liên hệ với Phòng CNTT Tập đoàn.
Mô tả cấu trúc Form Báo cáo đơn vị đề nghị Phòng CNTT tạo.
Ví dụ như PT phụ trách, TB, PB phụ trách, TP, PP phụ trách, Trưởng bộ phận...
Có thể là Word, Excel, Pdf...
=