Xin chú ý: Khi nhấp vào đường dẫn, hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập trước khi có thể cập nhật nội dung vào form. Nếu anh/chị không thấy Form Báo cáo của đơn vị mình trong danh sách dưới đây, xin vui lòng nhấp vào mục Đăng ký Tạo Form trên Menu.

TT Form Đơn vị Báo Cáo Links
1 Form Ban Thanh Tra https://report.flc.vn/form-ban-thanh-tra/
2 Form Ban Kiểm soát Nội bộ https://report.flc.vn/form-ban-ksnb/
3 Form Ban Nhân Sự https://report.flc.vn/form-ban-nhan-su/
4 Ban Tài chính https://report.flc.vn/form-ban-tai-chinh/
5 Ban Kế toán https://report.flc.vn/form-ban-ke-toan/
6 Form Ban Pháp Chế https://report.flc.vn/form-ban-phap-che/
7 Form Ban Đầu tư I https://report.flc.vn/form-ban-dau-tu-01/
8 Form Ban Đầu tư II https://report.flc.vn/form-ban-dau-tu-02/
9 Form Ban Đầu tư III https://report.flc.vn/form-ban-dau-tu-03/
10 Form Ban Đầu tư IV https://report.flc.vn/form-ban-dau-tu-04/
11 Form Ban Đầu tư V https://report.flc.vn/form-ban-dau-tu-05/
12 Form Ban Đầu tư VI https://report.flc.vn/form-ban-dau-tu-06/
13 Form Ban Hỗ trợ Đầu tư https://report.flc.vn/form-ban-ho-tro-dau-tu/
14 Form Phòng Vật tư (Ban KT-ĐT) https://report.flc.vn/form-phong-vat-tu/
15 Form Phòng Thanh quyết toán (Ban KT-ĐT) https://report.flc.vn/phong-thanh-quyet-toan/
16 Form Phòng Khối lượng mời thầu (Ban KT-ĐT) https://report.flc.vn/phong-khoi-luong-moi-thau/
17 Form Phòng Đấu thầu (Ban KT-ĐT) https://report.flc.vn/phong-dau-thau/
18 Form Ban Khách hàng Chiến lược https://report.flc.vn/form-ban-kh-cl/
19 Form FLC Homes https://report.flc.vn/form-flc-homes/
20 Form FLC Faros https://report.flc.vn/form-flc-faros/
21 Form TT Chuyển Đổi Số https://report.flc.vn/form-tt-chuyen-doi-so/
22 Form TT Dịch vụ Nội bộ (VPTĐ) https://report.flc.vn/form-tt-dich-vu-noi-bo/
23 Form Phòng Khai thác và QL Tài sản (VPTĐ) https://report.flc.vn/form-phong-ktqlts/
24 Form Phòng Hánh chính Tổng hợp (VPTĐ) https://report.flc.vn/form-phong-hctq/
25 Form Phòng Dịch vụ Ngoại giao (VPTĐ) https://report.flc.vn/form-phong-dich-vu-ngoai-giao/
26 Form Phòng CNTT (VPTĐ) https://report.flc.vn/form-phong-cntt/
27 Form Bộ phận Văn thư Lưu trữ (VPTĐ) https://report.flc.vn/form-bophan-vtlt/
28 Form Đội Xe (VPTĐ) https://report.flc.vn/form-doi-xe/
29 Form Phòng Marketing Thương hiệu (Ban TT-MKT) https://report.flc.vn/form-phong-marketing/
30 Form Phòng Quảng cáo – Media (Ban TT-MKT) https://report.flc.vn/form-phong-quang-cao/
31 Form Phòng Event, CSR, TTNB (Ban TT-MKT) https://report.flc.vn/form-phong-event/
32 Form Phòng Báo chí (Ban TT-MKT) https://report.flc.vn/form-phong-bao-chi/
33 Form Phòng Nội dung (Ban TT-MKT) https://report.flc.vn/form-phong-noi-dung/
34 Form Ban Nghiên cứu và phát triển BĐS https://report.flc.vn/form-ban-nghien-cuu-va-phat-trien-bds/

Xin chú ý: Khi nhấp vào đường dẫn, hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập trước khi có thể cập nhật nội dung vào form. Nếu anh/chị không thấy Form Báo cáo của đơn vị mình trong danh sách dưới đây, xin vui lòng nhấp vào mục Đăng ký Tạo Form trên Menu.