Hệ thống Báo cáo Tuần này thay thế cho hệ thống báo cáo tuần cũ theo địa chỉ https://it.flc.vn/baocaotuan.

Với hệ thống mới này, mỗi đơn vị báo cáo sẽ có một form báo cáo riêng và được xác định luồng nhận báo cáo riêng bao gồm:

  1. Phó Tổng Giám đốc phụ trách
  2. Trưởng Ban
  3. Phó Ban phụ trách
  4. Trưởng đơn vị báo cáo (Trưởng phòng, Phó phòng phụ trách, Trưởng bộ phận…)
  5. Cán bộ tổng hợp báo cáo của VPTĐ

Cán bộ tổng hợp báo cáo của VPTĐ sẽ tổng hợp và gửi báo cáo đến Trợ lý, Thư ký Tổng Giám đốc và Trợ lý Hội đồng Quản trị để trình lên Ban Lãnh đạo Tập đoàn.